BENAMING, ZETEL, DUUR

Art. 1

De naam van de vereniging is “Bridge Club Roeselare”, afgekort BCR.
De vereniging is aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga, afgekort VBL.

Art. 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in het lokaal waar de wekelijkse open tornooien van de club gespeeld worden. Exacte gegevens hieromtrent worden vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (afgekort HR)

Art. 3.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

DOEL

Art. 4

Bridge Club Roeselare heeft tot doel het beoefenen van het bridgespel en het verbeteren van de bridgekennis en bridgevaardigheden.

Zij tracht dit te bereiken door:

· de organisatie van bridgewedstrijden rekening houdend met de spel- en wedstrijdregels, zoals deze door VBL zijn vastgesteld;

· het onderhouden van contacten met andere verenigingen;

· het vormen van ploegen om deel te nemen aan competities en tornooien.

LEDEN, BIJDRAGE

Art. 5

Het aantal leden van de club is onbeperkt. De leden betalen jaarlijks een lidgeld, dat door het bestuur vastgesteld wordt en recht geeft op het lidmaatschap van de club gedurende 1 jaar.
Het inschrijvingsgeld per speelavond wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

Art. 6

Het bestuur beslist over de aanvaarding van leden, zonder opgave van een weigeringreden. De toetreding tot BCR houdt de aanvaarding in van de statuten.

Art. 7

Men verliest zijn lidmaatschap door:
A. ontslag: schriftelijk of elektronisch mee te delen aan het secretariaat
B. overlijden
C. uitsluiting of schorsing wegens
het niet nakomen van de verplichtingen tegenover BCR;
het verrichten van handelingen of schuldige gedragingen, die BCR kunnen schaden;
klaarblijkend wangedrag.
D. bij niet-betaling van het lidgeld na herinnering door het bestuur.

Het bestuur kan een lid schorsen bij 2/3e meerderheid van de aanwezige stemmen. Deze schorsing wordt door het bestuur aan de betrokkene schriftelijk of elektronisch meegedeeld. De leden kunnen ook een verzoek tot schorsing van een lid indienen bij het bestuur. Dit verzoek moet getekend zijn door 1/3e van de leden en het vermeldt gegronde redenen.

BESTUUR

Art. 8

De vereniging wordt beheerd door het bestuur, bestaande uit minimum 5 en maximum 9 werkende leden, allen gekozen door de Algemene Vergadering. De bestuursleden zijn minstens een half jaar lid van VBL via BCR. Zij bepalen en verdelen onder elkaar de verschillende bestuursfuncties: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden met specifieke opdrachten (public relations, organisatie van feesten, organisatie van viertallen, tornooileider, enz…). De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecumuleerd worden. De bestuursleden oefenen hun functie onbezoldigd uit.

Art. 9

Alle bestuursleden zijn ontslagnemend en onmiddellijk opnieuw verkiesbaar op de Algemene Vergadering (afgekort AV) waarop een nieuw bestuur door stemming verkozen wordt. Elk lid kan zich schriftelijk of elektronisch kandidaat stellen bij de secretaris, en dit minstens twee weken vóór de AV waarop een nieuw bestuur verkozen wordt. De bestuursleden worden verkozen voor een periode van 4 jaar.

Art. 10

Om geldig te kunnen stemmen moet ten minste de helft + 1 van de bestuursleden aanwezig zijn. De beslissingen van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 11

De voorzitter is de woordvoerder voor BCR en hij/zij leidt de Algemene Vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen voorgezeten door de ondervoorzitter of door het oudste aanwezige bestuurslid.

Art. 12

De secretaris beheert het secretariaat van de vereniging en houdt verslagen bij van de bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en AV. In overleg met de andere bestuursleden stelt de secretaris een beknopt verslag van deze vergaderingen ter beschikking van de leden.

Art. 13

De penningmeester beheert de financiën en brengt op de Algemene Vergadering een financieel verslag uit over het afgelopen boekjaar.

Art. 14

Bij nalatigheid in het vervullen van een bestuurstaak kunnen de andere bestuursleden een voorstel tot ontslag indienen aan de Algemene Vergadering.

Art. 15

De bestuursleden mogen steeds zelf ontslag nemen. Als er minder dan 5 bestuursleden overblijven, moet het bestuur binnen de 10 weken een Algemene Vergadering samenroepen om verkiezingen te organiseren, met naleving van de statuten.

Art. 16

Het bestuur is bevoegd beslissingen te nemen en clubreglementen samen te stellen die niet strijdig zijn met de statuten.

Art. 17

Alles wat niet vastgelegd is in de statuten, valt onder de bevoegdheid van het bestuur. Dit kan bepalingen in die zin eventueel opnemen in het HR.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 18

Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering gehouden op een geschikte dag van de maand oktober. Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden op aanvraag van het bestuur of van 1/3e van de leden.

Art. 19

Plaats, datum en uur van de Algemene Vergaderingen worden bepaald door het bestuur. Wanneer een Algemene Vergadering aangevraagd wordt door minstens 1/3e van de leden, dan legt het bestuur datum en uur vast binnen de 5 weken.

Art. 20

Veertien dagen vóór de Algemene Vergadering bezorgt het bestuur aan elk lid een uitnodiging die de dagorde bevat. Ieder lid kan een punt op de agenda plaatsen. Het verzoek hiertoe moet bij het bestuur schriftelijk of elektronisch toekomen, minstens 1 week voor de Algemene Vergadering.

Art. 21

Alle aanwezige leden, die in regel zijn met hun lidgeld op de dag van de Algemene Vergadering en niet uitgesloten zijn, zijn stemgerechtigd op de Algemene Vergadering.

Art. 22

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden, tenzij anders vermeld in de statuten. De stemming geschiedt bij handopheffing, tenzij anders bepaald door het bestuur. De clubleden hebben elk 1 stem. In geval van stemmenevenwicht is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 23

Op de Algemene Vergadering geeft de voorzitter een verslag van de werking van de club. De penningmeester doet verslag over de uitgaven en inkomsten van het voorbije jaar. De vergadering spreekt zich uit over de goedkeuring van de rekeningen. Zij vaardigt eventueel 2 van haar leden af om de stukken, die 1 week voorafgaand beschikbaar moeten zijn, in te kijken.

Art. 24

De Algemene Vergadering kan niet beslissen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

ONTBINDING

Art. 25

De vereniging kan alleen ontbonden worden door een beslissing van de Algemene Vergadering met akkoord van minstens 2/3e van het aantal aanwezige leden. De Algemene Vergadering zal één of meer vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheid bepalen. Dezelfde vergadering beslist over de aanwending van de bezittingen van de vereniging.

WIJZIGINGEN

Art. 26

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts genomen worden met een meerderheid van minimaal 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen in een Algemene Vergadering, waarin minstens 1/3 van het aantal leden vertegenwoordigd is.

Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven en kan de wijziging plaats hebben, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits 2/3 van de uitgebrachte stemmen het voorstel ondersteunen. De statuten worden rechtsgeldig en treden in werking op het ogenblik van de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering.

Onderhavige statuten werden goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 18/10/2012.